به نظر شما اصفهان واقعا نصف جهان است ؟

نظرات شما در رابطه با اصفهان :

محمد بزرگ زابه نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من
علیبه نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من به نظر من
نویدنظر واقعی به صورت قطعی است که میتواند تا حدودی حجوی و معنوی باشد چرا که نظرات همیشه متناقض هستند و ترادف میان آنها برقرار نمیباشد

نظر شما چیست ؟اِصفَهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. اصفهان، سومین شهر بزرگ ایران و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است و همچنین یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان و نهمین شهر پرجمعیت باختر آسیا به‌شمار می‌رود. کلان‌شهر اصفهان نیز هجدهمین کلان‌شهر پرجمعیت خاورمیانه است.